Modyfikowanie stylu

Formatowanie tekstu w Wordzie jest oparte o style, a podstawowym stylem jest Normalny.

Styl to zestaw elementów formatowania, które można stosować do tekstu, tabel (tabela: Jeden lub wiele wierszy komórek używanych zazwyczaj do wyświetlania liczb i innych elementów w celu szybszego ich znajdowania i ułatwienia ich analizy. Elementy tabeli są zorganizowane w wiersze i kolumny.) i list w dokumencie w celu szybkiej zmiany ich wyglądu. Stosując styl, stosuje się tym samym całą grupę znaków formatujących za pomocą jednej, prostej czynności.

Na przykład zamiast trzech oddzielnych czynności związanych z formatowaniem tytułu przy użyciu czcionki Arial o rozmiarze 16 pkt. oraz wyśrodkowania można uzyskać ten sam efekt, wykonując jedną czynność polegającą na zastosowaniu stylu Tytuł lub Nagłówek odpowiedniego poziomu.

Można tworzyć i stosować następujące typy stylów:

Menu Format

Rysunek 1

Wiemy już co to jest styl. Więc możemy przystąpić do modyfikowania już istniejących styli oraz do tworzenia nowych styli. Aby to zrobić wybieramy z menu Format polecenie Wyświetlanie formatowania.... Z prawej strony ekranu pojawi się panel Style i formatowanie z kilkoma nazwami styli. Standardowo w panelu tym znajduje się tylko kilka styli z kilkudzisiesięciu wbudowanych styli. Możemy, a nawet musi to zmienić.


1. Modyfikowanie listy styli

Modyfikowanie listy styli

Rysunek 2

Ustawienia formatowania

Rysunek 3

Aby zmodyfikować listę styli wyświetlanych w panelu Style i formatowanie należy na dole panelu z menu Pokaż wybrać polecenie Niestandardowe.... Otworzy się okno jak na rysunku 3, w którym na liście Styli, które mają być wyświetlane zaznaczamy te style, które chcemy by wyświetlały się w panelu bocznym.

Nim przystąpimy do zaznaczania styli, które będą dostępne w oknie wyboru styli na pasku narzędziowym, w polu Kategoria wybieramy polecenie Wszystkie style. Dzięki temu zostaną wyświetlone wszystkie style. Następnie włączamy opcję Zawsze pokazuj nagłówki od 1 do 3. Włączamy także wszystkie opcje w Innym formatowaniu. Teraz może przystąpić zaznaczania potrzebnych nam styli.

Po zmianie w polu Kategoria na Wszystkie style część styli będzie zaznaczona, a część nie. Niestety, wśród tych zaznaczonych duża ilość styli jest nam zbędna, a wśród styli niezaznaczonych część będziemy musieli zaznaczyć. By łatwiej było mi zaznaczać, najpierw klikam na przycisk Ukryj wszystko. Wszystkie style zostaną odznaczone. Teraz możemy przystąpić do zaznaczania. Zawsze zaznaczam style: Legenda, Nagłówek, od Nagłówek 1 do Nagłówek 9, Normalny – główny styl w Wordzie, Numer wiersza, Numer strony, Odwołanie do komentarza, Odwołanie do przypisu dolnego, Odwołanie do przypisu końcowego, Spis ilustracji oraz od Spis treści 1 do Spis treści 9, Stopka, Tabela – siatka. Na koniec zaznaczamy opcję Zapisz ustawienia w szablonie. Dzięki temu we wszystkich nowych dokumentach wybrane przez nas style będą dostępne.


2. Modyfikowanie lub tworzenie nowego stylu

Modyfikuj styl

Rusynek 4

Teraz możemy przystąpić do modyfikowania już istniejących styli lub do tworzenia nowego stylu. W tym celu klikamy lewym klawiszem myszy na wybranym stylu.

Pamiętajmy, że spowoduje to przypisanie tego stylu dla aktywnego akapitu.

Nazwa wybranego stylu pojawi się w polu Formatowanie wybranego tekstu. Następnie, na tym polu ustawiamy kursor myszy. Po prawej stronie tego pola pojawi się przycisk, na który klikamy lewym klawiszem myszy. Otworzy się lista wyboru poleceń.

Jeżeli chcemy utworzyć nowy styl klikamy na przycisku Nowy styl....

Znacznie łatwiejszym sposobem jest ustawienie kursora myszy na wybranym stylu. Wtedy także z prawej strony nazwy stylu pojawi się przycisk, po kliknięciu którego pojawi się lista wyboru poleceń. Możemy także użyć prawego klawisza myszy i poleceń dostępnych w podręcznym menu.

Z otwartego menu wybieramy polecenie Modyfikuj....

Modyfikowanie stylu

Rysunek 5

Pojawi się okno dialogowe Modyfikowanie stylu. Czego nie zmieniamy? Nie zmieniamy nazwy stylu oraz Stylu nawstępnego akapitu. Resztę możemy zmieniać, tj. czcionkę, wielkość czcionki, style czcionki, kolor czcionki. Możemy także zmienić sposób wyrównania tekstu w akapicie, odstępy między wierszami (interlinię), odstępy między akapitami oraz wielkość marginesów z lewej (odsunięcie tekstu od lewego marginesu).

Każde kliknięcie na ikonę Zwiększ odstępy akapitu Zwiększ odstępy akapitu dodaje po 6 pt odstępu nad i pod akapitem. Każde kliknięcie na ikonę Zmniejsz odstępy akapitu Zmniejsz odstępy akapitu zmniejsza odstęp nad i pod akapitem o 6 pt. Z tego nie korzystam, gdyż nie zdażyła mi się jeszcze taka sytuacja, bym musiał zastosować jednakowe odstępy nad i pod akapitem.

Natomiast częściej korzystam ze zwiększenia wcięcia z lewej. Klikając na ikonę Zwiększ wcięcie Zwiększ wcięcie odsuwamy tekst akapitu od lewego marginesu dokładnie o 12,5 mm. Każde takie kliknięcie odsuwa tekst od marginesu o następne 12,5 mm. To samo tyczy się ikony Zmniejsz wcięcie Zmniejsz wcięcie.

Jeżeli tworzymy nowy styl, możemy nadać mu nazwę. Zdecydować także czy jest to styl akapitu, znaku, tabeli czy też listy. Wybrać styl, który będzie podstawą nawego stylu. Jest to ważne, bo od tego ustawienia zależy, zmiany którego stylu mają największy wpływ na nasz nowy styl. Na koniec ustalamy, jakim stylem będzie pisany następny akapit. Po wprowadzeniu tych zmian, możemy przystąpić do dalszego dostosowywania naszego stylu.

Jeżeli wprowadzone tu zmiany są za mało dokładne, możemy przejść do zaawansowanego dostosowywania stylu, które opiszę w dalszych częściach: