Paski narzędziowe

PASKI NARZĘDZIOWE

W poprzednim artykule omówiłem, w jaki sposób możemy zmienić sposób wyświetlania pasków narzędziowych oraz poleceń w menach. Pokazałem także, gdzie możemy włączyć dodatkowe paski narzędziowe oraz jak je dostosować do swoich potrzeb i upodobań.

W tym artykule omówię co kryje się pod ikonami w poszczególnych paskach narzędziowych.

1. Pasek narzędziowy Standardowy

Plik Nowy Domyślny – otwiera nowy pusty dokument oparty o szablon globalny
Otwórz plik – otwiera dokument zapisany na dysku
Zapisz plik – zapisuje nowy dokument na dysku lub zapisuje zmiany w już zapisanym dokumencie
Nie rozpowszechniaj – kliknięcie na nim wywoła okno z możliwością przystąpienia do usługi Zarządzanie prawami dostępu do informacji (IRM) pakietu Microsoft Office
Koperta wiadomości e-mail – przywołuje pola nagłówka e-maila. Daj to nam możliwość wysłania dokumentu Worda pocztą elektroniczną. Dokument ten jest wysyłany jako treść e-maila, a nie jako załącznik
Plik Drukuj Domyślny – drukuje cały dokument na domyślnej drukarce systemu
Podgląd wydruku pliku – umożliwia podgląd wydruku naszego dokumentu. Dzięki temu mamy możliwość obejrzenia naszego dokumentu jeszcze przed wydrukowaniem
Narzędzia Sprawdzanie – umożliwia sprawdzenie poprawności pisowni pod względem ortografii i gramatyki
Zabadaj – przywołuje okno Tezaurusa – słownika synonimów
Edycja Wytnij – zaznaczony tekst wycina do schowka
Edycja Kopiuj – zaznaczony tekst kopiuje do schowka
Edytuj Wklej – w miejsce ustawienia kursora tekstowego wkleja zawartość schowka
Kopiuj Format – kopiuje format z zaznaczonego tekstu na tekst, po którym przeciągamy pędzlem formatów
Edycja Cofnij – cofa ostatnią operację
Edycja Wykonaj ponownie – cofa to, co cofnęliśmy poleceniem Cofnij
Wstaw hiperłącze – wstawia hiperłącze w tekst. Większość programów wpisywane ścieżki internetowe są automatycznie zamieniane na hiperłącza
Wyświetl pasek narzędzi obramowania – pokazuje lub ukrywa pasek narzędzi Tabele i krawędzie
Tabel Wstaw Ogólne – wstawia tabelę o określonej przez nas ilości wierszy i kolumn
Wstaw tabelę programu Excel – wstawia tabelę Excela o określonej przez nas ilości wierszy i kolumn. Paski narzędziowe Worda są zastąpione przez paski narzędziowe Worda
Formatuj kolumny – umożliwia podział dokumentu, a właściwie sekcji, na określoną przez nas ilość kolumn
Wyświetl pasek narzędziowy Rysowanie – pokazuje lub ukrywa pasek narzędzi Rysowanie
Wyświetl plan dokumentu – z lewej strony ekranu wyświetla się panel boczny z planem dokumentu. Plan dokumentu jest tworzony z akapitów pisanych stylami nagłówkowymi
Pokaż wszystko – pokazuje lub ukrywa wszystkie znaki niedrukowane
Widok Powiększenie – tu można ustalić skalę wyświetlania dokumentu
Microsoft Word – Pomoc – wyświetla pomoc Worda
Tryb do czytania – przechodzimy do trybu czytania. Wyświetlają się po 2 strony obok siebie i zmieniają się paski narzędziowe

2. Pasek narzędziowy Formatowanie

Okienko formatowania – przywołuje panel boczny Style i formatowanie
Styl – lista wyboru styli
Czcionka – lista wyboru czcionek
Wybór rozmiaru czcionki – lista wyboru rozmiaru czcionki
Pogrubienie – zaznaczony tekst pogrubia lub przywraca stan normalny
Kursywa – w zaznaczonym tekście czcionkę pochyla lub przywraca do stanu normalnego
Podkreślenie – zaznaczony tekst podkreśla pojedynczą linią lub usuwa podkreślenie
Akapit z lewej – w zaznaczonych akapitach tekst wyrównuje do lewego marginesu. Ponowne kliknięcie powoduje przywrócenie domyślnego wyrównania zapisanego w stylu akapitu. Stan taki oznacza, że dany akapit jest wyrównany do lewego marginesu
Akapit wyśrodkowany – tekst w zaznaczonym akapicie wyrównuje do środka
Akapit z prawej – tekst w zaznaczonym akapicie wyrównuje do prawego marginesu
Akapit wyjustowany – tekst w zaznaczonym akapicie wyrównuje do lewego i prawego akapitu
Interlinia – możemy tu w zaznaczonych akapitach zmienić interlinię (odstęp między wierszami). Mamy do wyboru: 1, 1,5, 2, 2,5 i 3 interlinii oraz „Więcej…”. Wybranie „Więcej…” spowoduje otworzenie okna dialogowego Akapit
Format Numerowanie Domyślne – włącza lub wyłącza numerowanie akapitów
Format Punktor Domyślny – włącza lub wyłącza wypunktowanie akapitów
Zmniejsz wcięcie – zmniejsza wcięcie z lewej – przysuwa tekst od lewego marginesu co 12,5 mm
Zwiększ wcięcie – zwiększa wcięcie z lewej – odsuwa tekst od lewego marginesu o 12,5 mm
Zewnętrzna krawędź – zaznaczonemu akapitowi nadaje obramowanie
Wyróżnienie – zaznaczonemu tekstowi nadaje wybrany kolor tła. Dotyczy to tylko tekstu, nie dotyczy to odstępu między wierszami
Kolor czcionki – zmieniamy kolor czcionki w zaznaczonym tekście

3. Pasek narzędziowy Tabele i krawędzie

Tworzenie tabeli – kursor myszy zmienia się w ołówek, którym możemy rysować tabelę od podstaw lub rysować wybranym stylem linii krawędzie w już istniejącej tabeli
Usuń podział krawędzi – kursor myszy zamienia się w myszkę i wycieramy nią zbędne krawędzi w tabeli
Styl linii obramowania – możliwość wyboru stylu linii obramowania
Grubość linii obramowania – możliwość wyboru grubości linii obramowania
Kolor linii obramowania – możliwość wyboru koloru linii obramowania
Zewnętrzna krawędź – możliwość wyboru krawędzi, którym nadamy zaznaczonym komórkom tabeli wybraną linię obramowania
Kolor cieniowania – możliwość wyboru koloru tła zaznaczonych komórek tabeli
Tabela Wstaw tabelę – możliwość wstawienia tabeli w tekst lub w komórkę tabeli
Tabela Scal komórki – zaznaczone komórki łączymy w jedną komórkę. Możemy połączyć tylko komórki stanowiące prostokątny blok
Tabela podziel komórki – wybraną komórkę możemy podzielić na kilka
Wyrównaj do górnej lewej – domyślnie tekst w komórkach wyrównywany jest do lewej i górnej krawędzi komórek. Kliknięcie na trójkącik obok tej ikony otwiera listę wyboru formatowania tekstu w komórkach
Rozłóż wiersze – zaznaczonym wierszom nadaje jednakową wysokość
Rozłóż kolumny – zaznaczonym kolumnom nadaje jednakową szerokość
Styl autoformatowania tabeli – przywołuje okno dialogowe Autoformatowanie tabeli, w którym możemy wybrać różne style formatowania tabel. Warto od czsau do czasu zajrzeć tu i wybrać któryś ze styli, by podpatrzeć jak takie formatowanie uzyskać. Przydatne to jest przy opracowywaniu własnego stylu tabeli
Przełącz ułożenie tekstu – w zaznaczonych komórkach zmieniamy kierunek pisania. Każde kliknięcie w tę ikonę powoduje zmianę kierunku pisania o 90o
Tabela Sortuj od A do Z – zawartość zaznaczonych komórek sortuje narastająco. Wybranie z menu PLIK polecenia Sortuj… da nam znacznie większe możliwości sortowania zawartości tabeli
Tabela Sortuj od Z do A – zawartość zaznaczonych komórek sortuje malejąco
Autopodsumowanie tabeli – w zależności, gdzie znajdują się liczby, podsumowana zostanie kolumna lub wiersz. Znaczniej więcej możliwości daje nam polecenie Formuła… w menu PLIK

4. Pasek narzędziowy Rysowanie

Rysuj – pod tym przyciskiem kryje się wiele poleceń dotyczących formatowania elementów rysunku
Zaznacz obiekt – kliknięcie na tę ikonę zamienia kursor myszy w strzałkę, dzięki której możemy zaznaczać obiekty naszego rysunku. Standardowo kursor myszy zaznacza takie elementy rysunku jak prostokąt (kwadrat), elipsa (koło), krzywe, elementy WordArt itp.. Standardowy kursor myszy nad polem tekstowym umożliwia nam edycję (pisanie) zawartości tego pola. Aby je zaznaczyć, należy kliknąć na jego krawędzi lub wybrać to narzędzie. Wtedy kursor myszy nad polem tekstowym zachowuje się tak samo jak nad innymi elementami rysunku
Autokształty – otwiera listę autokształtów pogrupowanych w grupy
Linia – umożliwia rysowanie linii prostych
Strzałka – umożliwia rysowanie strzałek
Prostokąt – umożliwia rysowanie prostokątów. Z przyciśniętym klawiszem SHIFT – rysujemy kwadrat. Z przyciśniętym klawiszem CTRL – rysujemy prostokąt od środka
Elipsa – umożliwia rysowanie kół, elips
Pole tekstowe – rysuje pole tekstowe. W rysunku tekst możemy umieścić jako WordArt lub w polu tekstowym
WordArt – otwiera okno z kilkunastoma stylami tekstu WordArt
Diagram – otwiera okno z możliwością wyboru typu diagramu (schematu organizacyjnego)
Clipart – otwiera panel boczny Clipart, w którym bęziemy mogli wyszukać potrzebny nam clipart
Obraz – umożliwia wstawienie obrazu z dysku
Kolor wypełnienia – nadaje kolor wypełnienia zaznaczonemu obiektowi. Umożliwia także wybór koloru wypełnienia
Kolor linii – nadaje kolor krawędzi zaznaczonemu obiektowi. Umożliwia także wybór koloru krawędzi
Kolor czcionki – nadaje kolor czcionki zaznaczonemu tekstowi. Umożliwia także wybór koloru czcionki
Styl linii – umożliwia wybór stylu linii
Styl kreskowany – umożliwia wybór stylu kreskowanego linii
Styl strzałki – umożliwia wybór stylu strzałki
Cień – umożliwia wybór stylu cienia zaznaczonemu obiektowi
3-W – umożliwia przekształcenie figury płaskiej w bryłę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *