Podstawy edycji tekstu w edytorze tekstu

Nim zacznę opisywać bardziej zaawansowane funkcje naszego edytora, przypomnę podstawy posługiwania się każdym edytorem tekstu.

W edytorze tekstu na ekranie będziemy zawsze widzieć 2 kursory. Jeden to typowa strzałka - kursor myszy. Drugi, to pionowa kreska, przy pomocy którego piszemy. Ten drugi kursor w edytorze jest najważniejszy. W miejscu jego ustawienia będziemy pisać, wklejać, wstawiać rysunki, zdjęcia, wykresy i tabele. Przy jego pomocy będziemy także zaznaczać tekst. Możemy go przestawiać za pomocą kursora myszy lub klawiszy: strzałek, home, end, page up, page down.

Kursorem myszy przestawiamy kursor tekstowy oraz wybieramy przyciski z pasków narzędziowych, menu i polecenia w tych menach.

Pamiętajmy, by skopiować lub wyciąć do pamięci fragment tekstu, albo zmienić czcionkę, jej wielkość lub styl, albo zmienić wyrównanie wierszy między marginesami lub odstępy między wierszami we fragmencie tekstu musimy fragment ten zaznaczyć.

Aby zaznaczyć fragment tekstu możemy użyć jednego z poniższych sposobów:

Gdy chcemy zmienić czcionkę, jej styl lub wielkość w jednym wyrazie, wystarczy, by kursor tekstowy stał w tym wyrazie.

Gdy chcemy zmienić interlinię (odstępy między wierszami) lub wyrównanie wierszy tylko w jednym akapicie, wystarczy, by kursor tekstowy stał w tym wyrazie.

Gdy chcemy skopiować lub wyciąć do pamięci fragment tekstu (obojętnie czy będzie to jeden wyraz, czy tylko jedna litera) musimy go KONIECZNIE zaznaczyć!

Interlinię (odstępy między wierszami) możemy zmienić wybierając z menu FORMAT polecenie AKAPIT lub na pasku narzędziowym klikając na ikonę INTERLINIA. Wybierając z menu FORMAT polecenie CZCIONKA możemy zmienić wszystkie parametry czcionki w zaznaczonym fragmencie tekstu.

Duże litery uzyskujemy naciskając klawisz SHIFT i klawisz litery. Klawisz Caps Lock włączamy, by pisać wielkimi literami dłuższy tekst. Górny rejestr klawisza uzyskujemy także naciskając klawisz SHIFT i dany klawisz.

Polskie litery uzyskujemy naciskając klawisz prawy ALT i klawisz litery (ą – a, ę – e, ó – o, ł – l, ń – n, ć – c, ż – z, ź – x, ś – s).

Pamiętajmy, spacja (odstęp) służy tylko i wyłącznie do oddzielenia wyrazów od siebie. Do tego celu wystarczy raz nacisnąć klawisz spacji. Spacji nigdy nie używamy do formatowania tekstu. Do tego celu służą inne metody, które opiszę ponizej.

Zawsze dajemy spację po znakach przestankowych, przed otwieranymi nawiasami i cudzysłowami oraz za zamykanymi nawiasami i cudzysłowami, chyba że po nich występuje znak przystankowy. Nigdy spacji nie dajemy przed znakami przestankowymi, za otwartymi i przed zamkniętymi nawiasami i cudzysłowami oraz przed i po myślniku w wyrazach wieloczłonowych.

Beckspacem kasujemy znaki znajdujące się z lewej strony kursora tekstowego, natomiast Delete kasujemy znaki znajdujące się z prawej strony kursora tekstowego.

Klawiszem TAB wstawiamy wcięcia akapitowe (wcięcie pierwszego wiersza).

W edytorach tekstu akapitem nazywamy tekst pisany od entera do entera. Tak więc akapit może składać się z 1 wiersza lub większej ilości wierszy. Akapit może być także pusty, tzn. nie ma w nim żadnego tekstu tylko pusta linia.

Enterem kończymy pisać jeden akapit i zaczynamy pisać nowy akapit.

By połączyć dwa akapity w jeden należy zastosować jeden z poniższych sposobów:

Wcięcia z lewej możemy wstawić:

By otworzyć nowy dokument wystarczy raz kliknąć na ikonie NOWY na pasku narzędzi (mała biała kartka).

By wydrukować dokument należy kursor myszy ustawić na ikonie drukarki na górnym pasku narzędzi i raz kliknąć lewym klawiszem myszy (zostanie wydrukowany cały dokument) lub z menu PLIK wybrać polecenie DRUKUJ (możemy wtedy wybrać strony, które chcemy wydrukować oraz możemy zmienić ustawienia drukarki).

By zapisać dokument do pliku na dysku należy wybrać z menu PLIK polecenie ZAPISZ. Otworzy się okienko dialogowe ZAPISZ JAKO, w którym możemy wybrać folder, w którym chcemy zapisać nasz dokument oraz nadać nazwę zapisywanemu plikowi. Natomiast by zapisać tylko zmiany w już zapisanym dokumencie, należy z menu PLIK wybrać polecenie ZAPISZ lub raz kliknąć na ikonie ZAPISZ na pasku narzędziowym (mała dyskietka), albo nacisnąć skrót klawiszowy CTRL+S. Jeżeli natomiast chcemy zapisać już istniejący plik pod inną nazwą, należy z menu PLIK wybrać polecenie ZAPISZ JAKO.

By otworzyć istniejący dokument należy z menu PLIK wybrać polecenie OTWÓRZ. Otworzy się okno dialogowe OTWÓRZ, w którym otwarty będzie domyślny folder roboczy. Jeżeli w nim znajduje się nasz dokument, raz klikamy na jego nazwie lewym klawiszem myszy i następnie na przycisku OTWÓRZ. Natomiast, jeżeli nie ma w nim naszego dokumentu, wychodzimy z tego folderu, raz klikając na nazwie tego folderu. Otworzy się menu, w którym raz klikamy na nazwie dysku, na którym znajduje się folder zawierający nasz dokument. W oknie pojawi się zawartość tego dysku. Otwieramy folder, w którym znajduje się nasz dokument. Następnie szukamy go i otwieramy.