Struktura pracy dyplomowej

Jak przygotować się do pisania pracy dyplomowej licencjackiej, magisterskiej?

Przystępując do pisania pracy dyplomowej zacznijmy od przemyślenia etapów tworzenia pracy. Ustalenie harmonogramu działań ułatwi i przyspieszy powstawanie naszej pracy dyplomowej.

 

Temat pracy dyplomowej

Zacznijmy od samego początku, a więc ustalmy temat pracy. Najlepiej, gdy podczas wyboru tematu naszych rozważań będziemy kierować się naszymi zainteresowaniami, pasjami, zagadnieniami ciekawymi do rozważenia.

Nic innego jak właściwie dobrany temat nie sprawi, że proces pisania pracy przebiegnie sprawnie i przyniesie nam sporo satysfakcji.

 

Cel i teza pracy dyplomowej

Jeśli już przebrnęliśmy przez sito pomysłów na temat pracy dyplomowej czas ustalić cel pisania owej pracy. Cel musi być precyzyjnie określony tak, aby można było wykazać prawdziwość założonej tezy.

 

Materiały i badania

Po ustaleniu tematu pracy dyplomowej przychodzi czas na zebranie materiałów. W zależności od wybranego tematu rozważań dobrze jest dokładnie sprawdzić dostępność literatury i opracowań z danej dziedziny oraz w przypadku pracy badawczej możliwość przeprowadzenia badań.

 

Harmonogram pracy

Dokładnie przemyślany harmonogram działań zmotywuje do działań, może on wyglądać np. tak:

 • sprawdzenie literatury
 • przygotowanie części teoretycznej
 • dobór narzędzi badawczych
 • przeprowadzenie badań
 • przygotowanie wyników badań
 • opracowanie wstępnej wersji pracy
 • sprawdzenie pracy przez promotora
 • przygotowanie finalnej wersji pracy
 • ocena pracy przez promotora i recenzenta

Konspekt pracy dyplomowej

Stanowi sentencję naszej pracy dyplomowej i powinien obejmować:

 • temat
 • wstęp, który będzie zawierał w formie bezosobowej motyw wyboru określonej tematyki rozważań, cel i tezę pracy
 • część teoretyczną w podpunktach
 • część praktyczną w podpunktach
 • podsumowanie – obalenie bądź potwierdzenie tezy

Tak przygotowany konspekt należy zatwierdzić u promotora.

 

Układ pracy dyplomowej

  • Strona główna

Strona główna w zależności od wymagań uczelni może wyglądać inaczej niemniej większość elementów będzie wspólna:

   • nazwa uczelni, wydziału, kierunku
   • imię i nazwisko autora
   • numer indeksu
   • tytuł
   • rodzaj pracy (np. licencjacka)
   • informacja o promotorze (np. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. imię i nazwisko promotora)
   • miejscowość (siedziba uczelni), rok napisania pracy
  • spis treści

To kolejna strona, zaraz po stronie tytułowej (ewentualnie może być umieszczony na końcu pracy). Prawidłowe przygotowanie spisu treści polega na odpowiednim sformatowaniu nagłówków w taki sposób, aby spis treści był generowany automatycznie.

  • wstęp

Stanowi skondensowany opis całości pracy dyplomowej. Powinien zawierać odpowiedzi na pytania o wybór określonego tematu pracy, postawionych celów i metodach ich osiągnięcia. Ponad to we wstępie dobrze, aby znalazł się krótki opis poszczególnych rozdziałów

  • rozdziały

Umożliwiają czytelnikowi zorientowanie się w poszczególnych częściach pracy. Przejście do kolejnego rozdziału powinno być kontynuacją tego poprzedniego, natomiast w zakończeniu umieszczamy konkluzję zawartych w nim treści. Zakłada się, że optymalna ilość rozdziałów to 5, dodatkowo ich objętość powinna mieć podobną ilość podstron.

  • zakończenie

Nie jest streszczeniem natomiast stanowi integralną część pracy. W zakończeniu umieszczamy wyniki założeń zawartych we wstępie oraz potwierdzamy lub odrzucamy postawioną hipotezę.

  • bibliografia

W bibliografii umieszczamy informacje o wszystkich cytowanych lub, na podstawie których pisaliśmy pracę publikacjach.

 • spis użytych grafik
 • załączniki

Korekta

Na koniec dobrze jest całość jeszcze raz dokładnie przejrzeć, wprowadzić zmiany tam, gdzie są niezbędne. Dodatkowo sugeruję oddanie pracy do przeczytania innej osobie, gdyż wielu błędów jako autorzy tekstu możemy nie zauważyć.