Tabulatory i obramowanie

ZAAWANSOWANE MODYFIKOWANIE STYLI – POLECENIA: TABULATORY I OBRAMOWANIE

W poprzedniej części omówiłem dostosowanie ustawień czcionek i akapitu w modyfikowanym stylu. W obecnej części skupię się na pozostałych ustawieniach, tj. Tabulatory i Obramowanie.

Tak, jak i wcześniej omówione polecenia — Czcionka i Akapit i te występują w menu głównym w Format. Działanie tych poleceń jest takie same, tylko że w menu Format ogranicza się tylko do zaznaczonego tekstu. Natomiast, w stylach jest szersze, gdyż dotyczy wszystkich akapitów pisanych danym stylem. Przez to ich działanie ma znacznie większy wpływ na formatowany tekst.

Modyfikowanie ustawień okna dialogowego Tabulatory

Po kliknięciu na poleceniu Tabulatory w menu Format pojawi się okno dialogowe Tabulatory takie, jak na rysunku 1.

Nim przejdę do omówienia okna dialogowego Tabulatory, wyjaśnię co to jest tabulator? W dostosowanym przez nas oknie głównym naszego edytora z lewej strony okna i na górze, poniżej pasków narzędziowych znajdują się linijki, dzięki którym możemy orientować się w odległości danego akapitu, wiersz lub litery, rysunku względem marginesów strony, jak i krawędzie strony. Na dolnej krawędzi górnej linijki występują pionowe kreski. Są to właśnie oznaczenia domyślnych znaków tabulacji — potocznie nazywanych tabulatorami. Do czego one służą i jak z nich korzystać? Znaki tabulacji służą do formatowania tekstu, a właściwie do przesunięcia tekstu o ściśle określoną odległość. Domyślnie znaki tabulacji są ustawione co 12,5 mm. Aby móc to zrobić wystarczy kursor tekstowy ustawić w żądanym miejscu i nacisnąć raz lub wielokrotnie klawisz Tab na klawiaturze.

W oknie dialogowym Tabulatory znajdziemy jedno pole, w które wpisujemy odległość od lewego marginesu naszego znaku tabulacji, a poniżej wybieramy Wyrównanie, tj. czy chcemy by tekst był wyrównany względem znaku tabulacji do lewej, do środka czy też do prawej oraz czy to ma być tabulator dziesiętny — przecinki występujące w tekście, a najczęściej w liczbach, będą znajdować się w jednej linii pionowej. W ten sposób łatwiej kolumna liczb jest czytelniejsza. Domyślnie jest ustawione wyrównanie do lewej.

Możemy także ustawić Znaki wiodące. Mamy do wyboru następujące znaki wiodące: brak, kroki na dole wiersza, krótkie kreski w środku wiersza (coś w rodzaju przekreślenia) oraz ciągła linia na dole wiersza. Znaki wiodące pojawiają się od tekstu lub marginesu strony do znaku wiodącego.

W których stylach to wykorzystuję? W stylach spisu treści, tabel, rysunków. W stylach tych ustawiam tabulator do prawej na prawym marginesie i znaki wiodące kropki. Co w ten sposób uzyskuję? Numery stron ładnie wyrównane do prawego marginesu i kropki od końca tekstu do numeru strony.

Polecenie takie występuje też w menu Format menu głównego. W odróżnieniu od okna dialogowego w modyfikowaniu styli przybyło tu jedno pole — Domyślne tabulatory. Możemy w tym polu zmienić domyślne znaki tabulacji, które są ustawione domyślnie i wynoszą 1,25 cm. Możemy to zmienić na większe lub mniejsze odległości między znakami tabulacji. Po zatwierdzeniu zmienią się domyślne znaki tabulacji, które obowiązują w całym dokumencie.

Będąc w tym oknie dialogowym, możemy od razu ustawić wiele znaków tabulacji z różnym wyrównaniem i znakami wiodącymi.

UWAGA!

Ustawione tu znaki tabulacji obowiązują tylko w aktywnym akapicie lub zaznaczonych akapitach.

Znaki tabulacji możemy także zmienić ręcznie na górnej linijce. Z lewej strony linijki znajduje się pole wyboru typu tabulatora, w którym możemy zmienić wyrównanie tekstu po znaku tabulacji. Po wybraniu odpowiedniego tabulatora klikamy lewym klawiszem myszy na linijce. W miejscu kliknięcia pojawi się nowy znak tabulacji. Ustawione w ten sposób znaki tabulacji obowiązują tylko w aktywnym akapicie lub zaznaczonych akapitach. Jeżeli chcemy dodać do ustawionych ręcznie znaków tabulacji znaki wiodące, to musimy z menu Format wybrać polecenie Tabulatory i w oknie dialogowym Tabulatory możemy dodać znaki wiodące dla wybranych przez nas znaków tabulacji.

UWAGA!

Przed nowym znakiem tabulacji przestają obowiązywać domyślne znaki tabulacji! Pamiętajmy o tym.

Modyfikowanie ustawień okna dialogowego Obramowanie

Otworzy się nam okno dialogowe Obramowanie i cieniowanie, które posiada 3 zakładki: Obramowanie, Obramowanie strony i Cieniowanie. Poniżej opiszę co można w nich ustawić i na jakie elementy naszego dokumentu działają te ustawienia.

Oczywiście, okno to możemy także wywołać wybierając polecenie Obramowanie i cieniowanie z menu Format menu głównego. Wtedy ustawienia w tym oknie, będą dotyczyć tylko bieżącego dokumentu i zaznaczonych akapitów lub zaznaczonej tabeli.

Jeżeli chcemy nadać tylko obramowanie lub cieniowanie dla akapitu lub tabeli, możemy skorzystać z paska narzędziowego Tabeli i krawędzie i znajdujących się tam ikon i list wyboru. Możemy także skorzystać z narzędzia rysowania krawędzi, które znajduje się także na tym pasku narzędziowym. Oczywiście, przed użyciem tego narzędzia należy najpierw wybrać odpowiedni styl, grubość i kolor linii.

Okno dialogowe Obramowanie — zakładka Obramowanie

Jesteśmy w zakładce Obramowanie. Zakładka ta jest podzielona na 3 kolumny: Ustawienie, Styl i Podgląd.

W kolumnie Ustawienie mamy 5 ikonek: Brak, Ramka, Wszystkie, Siatka i Niestandardowe.

Ikona Brak usuwa wszelkie obramowanie dla zaznaczonego akapitu.

Ikona Ramka nadaje domyślne obramowanie zaznaczonemu akapitowi. Później możemy wybrać styl, grubość i kolor linii i nadać je odpowiednim krawędziom klikając na ikony znajdujące się w części Podgląd. Ta opcja nadaje obramowanie dla zaznaczonych akapitów w ten sposób, że nie nadamy krawędzi wewnątrz zaznaczonych akapitów.

Ikona Wszystkie działa w podobny sposób, jak ikona Ramka, z tym że każdy z zaznaczonych akapitów ma własne obramowanie.

Ikona Siatka dotyczy tabel.

W kolumnie Styl mamy trzy przewijane listy: style linii, kolor linii i szerokość linii.

W ostatniej kolumnie Podgląd możemy zobaczyć, jak będzie wyglądało obramowanie zaznaczonych akapitów lub zaznaczonej tabeli. Ponadto, po lewej stronie i pod podglądem znajduje się 8 ikonek, przy pomocy których możemy wyłączyć część niechcianego obramowania. Pod podglądem – na samy dole tej kolumny – znajduje się lista wyboru Zastosuj do:. Jeżeli zaznaczyliśmy akapit, to na tej liście wyboru znajduj z kilkoma opcjami: Tabela i Akapit.

Na dole tej zakładki znajduje się przycisk Opcje. Uaktywnia się on tylko wtedy, gdy z listy wyboru wybierzemy opcję Akapit. Klikając na ten przycisk otworzymy nowe okno dialogowe, w którym możemy ustalić odległość obramowania od tekstu.

Okno dialogowe Obramowanie — zakładka Cieniowanie

Przechodzimy do zakładki Cieniowanie. Możemy tu wybrać tło akapitów pisanych tym stylem. Okno to podzielone jest na 2 części pionowe. Pierwsza część podzielona jest jeszcze na 2 części poziome. W górnej lewej części możemy wybrać kolor wypełnienia. Jeżeli nie ma koloru prezentowanej palecie możemy przejść do miksera kolorów systemu. W tym celu klikamy na przycisku Więcej kolorów….

W dolnej lewej części zatytułowanej Desenie możemy ustalić stopień przezroczystości tła. Im mniejsza wartość, tym odcień jest jaśniejszy.

Prawa część to Podgląd. Tu będziemy widzieć kolor i jego odcień. Na dole tej części mamy listę wyboru Dostosuj do:. Jeżeli modyfikujemy styl akapitu, to automatycznie będzie wybrana opcja Akapit i innego wyboru nie będzie. Natomiast, jeżeli będziemy modyfikowali styl tabeli, to będzie wybrana opcja Tabela.

Jeżeli ustawiliśmy już wszystkie opcje, możemy zatwierdzić i powrócić do okna dialogowego Modyfikowanie stylu, gdzie ponownie klikamy na przycisku Format i wybieramy polecenie Akapit.

Okno dialogowe Obramowanie — zakładka Obramowanie strony

Zakładka obramowanie strony jest niedostępna w modyfikowaniu stylu i obramowanie strony można zmienić tylko w poleceniu Obramowanie z menu Format. Ponadto, w pracy dyplomowej nie upiększamy w ten sposób stron.

UWAGA!

Pamiętajmy, że wybrane w tym oknie obramowanie pojawi się – w zależności od wybranej opcji z pola Zastosuj do: wszystkich stron dokumentu, wszystkich stron wybranej sekcji w tym dokumencie, tylko pierwszej strony dokumentu lub wszystkich stron dokumentu poza pierwszą stroną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *