Zaawansowane modyfikowanie styli – polecenia: Tabulatory i Obramowanie

W poprzedniej części omówiłem dostosowanie ustawień czcionek i akapitu w modyfikowanym stylu. W obecnej części skupię się na pozostałych ustawieniach, tj. Tabulatory i Obramowanie.

Tak, jak i wcześniej omówione polecenia — Czionka i Akapit i te występują w menu głównym w Format. Działanie tych poleceń jest takie same, tylko że w menu Format ogranicza się tylko do zaznaczonego tekstu. Natomiast, w stylach jest szersze, gdyż dotyczy wszystkich akapitów pisanych danym stylem. Przez to ich działanie ma znacznie większy wpływ na formatowany tekst.

Modyfikowanie ustawień okna dialogowego Tabulatory

Okno dialogowe Tabulatory

Rysunek 1

Okno dialogowe Tabulatory z menu Format

Rysunek 2

Po kliknięciu na poleceniu Tabulatory w menu Format pojawi się okno dialogowe Tabulatory takie, jak na rysunku 1.

Nim przejdę do omówienia okna dialogowego Tabulatory, wyjaśnie co to jest tabulator? W dostosowanym przez nas oknie głównym naszego edytora z lewej strony okna i na górze, poniżej pasków narzędziowych znajdują się linijki, dzięki którym możemy orinetować się w odległości danego akapitu, wierszs lub litery, rysunku względem marginesów strony, jak i krawędzie strony. Na dolnej krawędzi górnej inijki występują pionowe kreski. Są to właśnie oznaczenia domyślnych znaków tabulacji — potocznie nazywanych tabulatorami. Do czego one służą i jak z nich korzystać? Znaki tabulacji służą do formatowania tekstu, a właściwie do przesunięcia tekstu o ściśle określoną odległość. Domyślnie znaki tabulacji są ustawione co 12,5 mm. Aby móc to zrobić wystarczy kursor tekstowy ustawić w żądanym miejscu i nacisnąć raz lub wielokrotnie klawisz Tab na klawiaturze.

W oknie dialogowym Tabulatory znajdziemy jedno pole, w które wpisujemy odległość od lewego marginesu naszego znaku tabulacji, a poniżej wybieramy Wyrównanie, tj. czy chcemy by tekst był wyrównany względem znaku tabulacji do lewej, do środka czy też do prawej oraz czy to ma być tabulator dziesiętny — przecinki występujące w tekście, a najczęściej w liczbach, będą znajdować się w jednej linii pionowej. W ten sposób łatwiej kolumna liczb jest czytelniejsza. Domyślnie jest ustawione wyrównanie do lewej.

Możemy także ustawić Znaki wiodące. Mamy do wyboru następujące znaki wiodące: brak, kroki na dole wiersza, krótkie kreski w środku wiersza (coś w rodzaju przekreślenia) oraz ciągła linia na dole wiersza. Znaki wiodące pojawiają się od tekstu lub marginesu strony do znaku wiodącego.

W których stylach to wykorzystuję? W stylach spisu treści, tabel, rysunków. W stylach tych ustawiam tabulator do prawej na prawym marginesie i znaki wiodące kropki. Co w ten sposób uzyskuję? Numery stron ładnie wyrównane do prawego marginesu i kropki od końca tekstu do numeru strony.

Polecenie takie występuje też w menu Format menu głónego — rysunek 2. W odróżnieniu od okna dialogowego w modyfikowaniu styli przybyło tu jedno pole — Domyślne tabulatory. Możemy w tym polu zmienić domyślne znaki tabulacji, które są ustawione domyślnie i wynoszą 1,25 cm. Możemy to zmienić na większe lub mniejsze odległości między znakami tabulacji. Po zatwierdzeniu zmienią sie domyślne znaki tabulacji, które obowiązują w całym dokumencie.

Będąc w tym oknie dialogowym, możemy od razu ustawić wiele znaków abulacji z różnym wyrównaniem i znakami wiodącymi.

Uwaga!

Ustawione tu znaki tabulacji obowiązują tylko w aktywnym akapicie lub zaznaczonych akapitach.

Znaki tabulacji możemy także zmienić ręcznie na górnej linijce. Z lewej strony linijki znajduje sie pole wyboru typu tabulatora, w którym możemy zmienić wyrównaie tekstu po znaku tabulacji. Po wybraniu odpowiedniego tabulatora klikamy lewym klwiszem myszy na linijce. W miejscu kliknięcia pojawi się nowy znak tabulacji. Ustawione w ten sposób znaki tabulacji obowiązują tylko w aktywnym akapicie lub zaznaczonych akapitach. Jeżeli chcemy dodać do ustwionych ręcznie znaków tabulacji znaki wiodące, to musimy z menu Format wybrać polecenie Tabulatory i w oknie dialogowym Tabulatory możemy dodać znaki wiodące dla wybranych przez nas znaków tabulacji.

Uwaga!

Przed nowym znakiem tabulacji przestają obowiązywać domyślne znaki tabulacji! Pamiętajmy o tym.

Modyfikowanie ustawień okna dialogowego Obramowanie

Otworzy się nam okno dialogowe Obramowanie i cieniowanie, które posiada 3 zakładki: Obramowanie, Obramowanie strony i Cieniowanie. Poniżej opiszę co można w nich ustawić i na jakie elementy naszego dokumentu działają te ustawienia.

Oczywiście, okno to możemy także wywołać wybierając polecenie Obramowanie i cieniowanie z menu Format menu głównego. Wtedy ustawienia w tym oknie, będą dotyczyć tylko bieżącego dokumentu i zaznaczonych akapitów lub zaznaczonej tabeli.

Jeżeli chcemy nadać tylko obramowanie lub cieniowanie dla akapitu lub tabeli, możemy skorzystać z paska narzędziowego Tabeli i krawędzie i znajdujących się tam ikon i list wyboru. Możemy także skorzystać z narzędzia rysowania krawędzi, które znajduje się także na tym pasku narzędziowym. Oczywiście, przed użyciem tego narzędzia należy najpierw wybrać odpowiedni styl, grubość i kolor linii.

Okno dialogowe Obramowanie — zakładka Obramowanie

Okno dialogowe Obramowanie i cieniowanie - zakładka Obramowanie

Rusynek 3

Jesteśmy w zakładce Obramowanie. Zakładka ta jest podzielona na 3 kolumny: Ustawienie, Styl i Podgląd.

W kolumnie Ustawienie mamy 5 ikonek: Brak, Ramka, Wszystkie, Siatka i Niestandardowe.

Ikona Brak usuwa wszelkie obramowanie dla zaznaczonego akapitu.

Ikona Ramka nadaje domyślne obramowanie zaznaczonemu akapitowi. Później możemy wybrać styl, grubość i kolor linii i ndać je odpowiednim krawędziom klikając na ikony znajdujące się w części Podgląd. Ta opcja nadaje obramowanie dla zaznaczonych akapitów w ten sposób, że nie nadamy krawędzi wewnątrz zaznaczonych akapitów.

Ikona Wszystkie działa w podobny sposób, jak ikona Ramka, z tym że każdy z zaznaczonych akapitów ma własne obramowanie.

Ikona Siatka dotyczy tabel.

W kolumnie Styl mamy trzy przewijane listy: style linii, kolor linii i szerokość linii.

W ostatniej kolumnie Podgląd możemy zobaczyć, jak będzie wyglądało obramowanie zaznaczonych akapitów lub zaznaczonej tabeli. Ponadto, po lewej stronie i pod podglądem znajduje się 8 ikonek, przy pomocy których możemy wyłączyć część niechcianego obramowania. Pod podglądem – na samy dole tej kolumny – znajduje się lista wyboru Zastosuj do:. Jeżeli zaznaczyliśmy akapit, to na tej liście wyboru znajduj z kilkoma opcjami: TabelaAkapit.

Na dole tej zakładki znajduje się przycisk Opcje. Uaktywnia się on tylko wtedy, gdy z listy wyboru wybierzemy opcję Akapit. Klikająć na ten przycisk otworzymy nowe okno dialogowe, w którym możemy ustalić odległość obramowania od tekstu.

Okno dialogowe Obramowanie — zakładka Cieniowanie

Okno dialogowe Obramowanie i cieniowanie - zakładka Cieniowanie

Rusynek 5

Przechodzimy do zakładki Cieniowanie. Możemy tu wybrać tło akapitów pisanych tym stylem. Okno to podzielone jest na 2 części pionowe. Pierwsza część podzielona jest jeszcze na 2 części poziome. W górnej lewej części możemy wybrać kolor wypełnienia. Jeżeli nie ma koloru prezentowanej palecie możemy przejść do miksera kolorów systemu. W tym celu klikamy na przycisku Więcej kolorów….

W dolnej lewej części zatytułowanej Desenie możemy ustalić stopień przezroczystości tła. Im mniejsza wartość, tym odcień jest jaśniejszy.

Prawa część to Podgląd. Tu będziemy widzieć kolor i jego odcień. Na dole tej części mamy listę wyboru Dosotosuj do:. Jeżeli modyfikujemy styl akapitu, to automatycznie będzie wybrana opcja Akapit i innego wyboru nie będzie. Natomiast, jeżeli będziemy modyfikowali styl tabeli, to będzie wybrana opcja Tabela.

Jeżeli ustawiliśmy już wszustkie opcje, możemy zatwierdzić i powrócić do okna dialogowego Modyfikowanie stylu, gdzie ponownie klikamy na przycisku Format i wybieramy polecenie Akapit.

Okno dialogowe Obramowanie — zakładka Obramowanie strony

Zakładka obramowanie strony jest niedostępna w modyfikowaniu stylu i obramowanie strony można zmienić tylko w poleceniu Obramowanie z menu Format. Ponadto, w pracy dyplomowej nie upiększamy w ten sposób stron.

Uwaga!

Pamiętajmy, że wybrane w tym oknie obramowanie pojawi się – w zależności od wybranej opcji z pola Zastosuj do: wszystkich stron dokumentu, wszystkich stron wybranej sekcji w tym dokumencie, tylko pierwszej strony dokumentu lub wszystkich stron dokumentu poza pierwszą stroną.

W następnej części – zaawansowane modyfikowanie styli – polecenia: Język, Ramka, Numerowanie i Klawisz skrótu – omówię modyfikowanie ustawień w oknach dialogowych: Ramka, Język, Numerowanie i Klawisz skrótu.